Kallelse Vårmöte Örestads GK och Årsstämma Habo Golf AB

Publicerat: 2024-03-19 13:24 - Skrivet av Marie Andersson

Medlemmarna i Örestads Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårmöte torsdagen den 18 april 2024 kl.19.00.

Kallelse till ordinarie vårmöte i Örestads Golfklubb

Medlemmarna i Örestads Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårmöte torsdagen den 18 april 2024 kl.19.00.
OBS! Du måste anmäla dig till mötet, anmälan sker på golf.se.

Föredragningslista

Föredragningslista för vårmötet

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.     Fastställande av föredragningslista.

4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Övriga frågor

a)   Vårmötets beslut om föreningens representant och ställningstagande till ärenden på ordinarie bolagsstämma.

12. Mötet avslutas

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Årsredovisning, verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att Örestad Gk:s hemsida avhämta senast en vecka före mötet. Inloggning sker med golf-id

/Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Habo Golf AB

Årsstämma i Habo Golf AB hålles torsdagen den 18 april 2024 direkt efter Örestads GKs vårmöte som börjar kl.19.00.

OBS! Du måste anmäla dig till mötet, anmälan sker på golf.se.

 

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.  Godkännande av dagordning

4.  Val av två justeringsmän

5.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7.  Beslut om

     a. fastställande av resultat- och balansräkning

      b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

      c. balansräkningen

      d. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8.   Fastställande av antalet styrelseledamöter

9.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.  Val av styrelse och revisor

11.  Övriga frågor

12.  Årsstämman avslutas

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Örestads GKs hemsida senast en vecka före mötet. Inloggning sker via Golf-ID

/Styrelsen