Banchefen har ordet

Banutvecklingsarbeten genomförda år 2023

Inledning
Under år 2023 har Örestads GK har fortsatt olika mindre arbeten för att genomföra tidigare beslut om banutvecklingsarbeten. Arbetsinsatserna hanteras inom löpande driftbudgets för verksamheten.

Möjlighet för att förbättra status för platser där vi har sittbänkar mm med hårdgöring för att minimera ogrästillväxt etc skall undersökas under år 2024. Förändrad bansträckning för två hål vid gul respektive blå slinga har genomförts. Skyltning av tee med olika färg kopplat till respektive slinga har genomförts med olika måttangivelser för golfhålen.

Vi står även inför en stor förändring till följd av igångsatt rangeprojekt vid Örestads GK. Driftansvar för rangen med olika installationer kommer att medföra krav om ökat engagemang från verksamheten.

Konsekvenser av den omfattande översvämning i augusti i samband med stormen Hans medför att stödsådd och kompletterande arbeten fordras på de gräspartier som skadades till följd av vattenskador. Olika väderbetingelser påverkar golfbanan med nederbörd och havsnivåförändringar. Vädret kan vi inte styra över och golfbanan har även att följa befintligt miljötillstånd gällande vallar utmed passerande vattendrag.

Kompletterade arbeten med bevattning på korthålsbanans fairwayytor skall utföras under år 2024.

Utförda arbeten under år 2023
Planterings- och miljöarbeten
Under våren planterades 42 st träd och 4 st buskar inom banområdet i avsikt att ytterligare stödja utformningen av olika golfhål på de olika niohålsslingorna.

Vasshuggning i olika dammar och vattendrag har genomförts under året.

Rensning av Höje ås norra gren från hål Blå 2 till hål Blå 6 har rensats under september månad.

Översvämningen i augusti medförde att stora vattenmängder trängde in på golfbanan varvid störningar i dammarnas bottensediment uppstod vilket i sin tur orsakade fiskdöd i vissa dammar. Under de senaste månaderna har dock nederbörd i Skåne varit stor vilket gör att vattenbalanser i dammarna utjämnats. Åtgärder för att förbättra utpumpningskapacitet av vatten har utförts.

Nätskydd vid driving range har kompletterats i höjd till följd av att golfbollar har slagits in på intilliggande fastighet vid enstaka tillfälle.

Diskussioner har förts med olika markägare omkring golfbanan i avsikt att söka minska konsekvenser av höga vattennivåer i vattendragen och efterföljande översvämningssituationer. Åtgärder bedöms som fördelaktiga för alla berörda men olika myndighetskrav gällande vattenverksamhet och biotopskydd gör att förändringsmöjlighet ej tillåts utan omfattande och kostsamma utredningsarbeten.

Banarbeten
Under år 2023 rådde vintertemperaturer långt in i april månad vilket gjorde att spelförutsättningar försenades. Denna period följdes sedan av en omfattande torka vilket medförde att kompletterande bevattning krävdes.

Gul slinga öppnades upp för golfspel efter genomförda greenrenoveringsarbeten år 2022 under april månad. Då kunde klubben åter ha tre olika slingor i spel.

Efter ombyggnation och nyetablering har teeytor för hål Blå 5 samt ett antal på korthålsbanan kunnat tas in i användning.

Korthålsbanan har försetts med bevattningsmöjlighet på en del fairwayytor under året där viss utrustning från niohålsslingorna kunnat återanvändas.

Greenytorna på niohålsslingorna har i en del fall fått problem med barnsjukdomar som uppkommer för nya greener. Det tar viss tid innan olika balanser i greenbäddsmaterialet hinner etablera sig.

Dressningsarbeten av greener och greenområden har utförts löpande under året med olika intervall.

Korthålsbanans greener har hålpipats under september för att söka öka grusbäddsmaterial i greenytan och därigenom reducera förekomst av filt i greenytan.

Alltsedan översvämning till golfbanan skedde i augusti har nederbörden i Skåne varit mycket stor. Det medför att nu i november har golfbanan en hel del partier som är mycket blöta. En konsekvens blev att golfbilsförbud fick införas. Stora nederbördsmängder i Skåne under mitten av november har orsakat nya översvämningar vilket har medfört att banan fått stängas för golfspel tills vidare. De väderbetingelser vi nu har påvisar än viktigare att skador på greener i form av nedslagsmärken och uppslag av torvor på spelfältets alla ytor repareras/återställs då ytorna är mjuka. Det krävs att alla medlemmar och gäster medverkar i dessa aktiviteter.

Maskininvesteringar
Utbyten av olika grönytemaskiner sker enligt plan för den maskinpark som golfklubben har på leasingavtal. Örestads golfbaneanläggning har till följd av sin storlek med exempelvis 45 st greener samt tre putting- och övningsgreener behov av att utrustning fungerar och med hög effektivitet och kvalitet.

Sammanfattning och slutsatser
Inom banpersonalen har nu de säsongsanställda avslutat sin arbetsperiod medan kvarstående medarbetare arbetar med att vintersäkra banan. Det är väderförutsättningar som styr om förutsättningar finns för golfspel på öppna greener. På korthålsbanan och de olika korthålen på niohålsslingorna är det utslag från matta som gäller. Slagmatta på spelfältet tillämpas nu, när golfbanan är tillgänglig för golfspel, då det är mycket blöta gräsytor som vi har på anläggningen.

Inför år 2024 hoppas vi inom banpersonalen att Örestads GK blir än mer intressant att vara medlem i då en spännande utmaning kommer med en ny drivingrange med teknikinstallationer för att utveckla golfspelet. Golfanläggningen med 45 st greener och alla övriga ytor ska vi inom personalen söka hålla på en hög nivå men det är viktigt att Du som medlem bistår oss i det arbetet med att laga nedslagsmärken på greener och ALLTID lägga tillbaka din uppslagna torva.

 

Tack från banpersonalen för i år!

Roger Johansson
Banchef vid Örestads GK

 

 

 

Banchefen har ordet (december 2022)

Habo Golf AB – banutvecklingsarbeten genomförda hösten år 2022 – rapport från banchefen

Inledning

Styrelsen för Örestads GK har vid styrelsemötet den 10 oktober 2022 beslutat om att genomföra olika avslutande banutvecklingsarbeten år 2022-23 inom Habo Golf AB. Arbetsinsatserna hanteras inom löpande driftbudgets för verksamheten.

De föreslagna åtgärderna ligger inom den arbetsplanering som kvarstår för banutvecklingsarbeten för i första hand de tre niohålsslingorna samt 4 st teeytor inom korthålsbanan.

Arbetena har i huvudsak genomförts under w 45 och 46 med egen personal samt anlitad extern entreprenör.

Inför kommande spelsäsong 2023 kommer åtgärder att göras i enlighet med höstårsmötets beslut om ändring av spelföljd på Gul slinga för hål nr 5 och 6 respektive Blå slinga för hål 7 och 8. Vidare är det arbeten med att etablera plats för lämplig hålinformation, bolltvätt, bänk etc.

Utförda arbeten november 2022

 • Gul slinga
 • Inga arbeten utförda.
  • Blå slinga

Under arbetsperioden har ett antal olika banarbeten genomförts med etablering av fairwaybunkrar samt grundläggningsarbeten för teeytor mm.

 • Blå 5
  • Grundläggningsarbeten för ny gul/blå och röd teeyta.
  • Etablering av mindre fairwaybunker på vänster respektive höger sida.
 • Röd slinga
  • Röd 4, etablering av ny greenbunker till vänster.
  • Röd 5, rensning av greendamm samt kantarbeten för dammen.
  • Röd 7, greenbunker renoverad och 2 mindre bunkrar med tillhörande avrinningsområden är nu etablerade.
 • Korthålsbanan
  • Renovering av teeytor till korthål 4, 6, 7 och 11. Grässådd sker år 2023
  • Korthål 3, reparation av dränering innan greenen.
  • Korthål 18, etablering av ny greenbunker.

Sammanfattning och slutsatser

Planerade arbeten kunde genomföras innan väderleksläget övergick till mer normala hösttemperaturer varför körskador i markområdena blev förhållandevis begränsade. Slutarbeten med grässådd på olika arbetsytor etc sker när vädersituationen tillåter detta våren 2023.

Banpersonalen arbetar nu med att söka vintersäkra banan med olika insatser på green- och teeytor. Det är viktigt att alla och envar söker bistå i detta med att exempelvis inte belasta avstängda teeytor med gångtrafik utan enbart använda anvisade utslagsplatser med matta.

Inför år 2023 hoppas vi inom banpersonalen att Örestads GK blir en spännande utmaning för alla medlemmar då vi åter har fullt spelutbud med tre niohålsslingor och korthålsbanan.

Tack för i år!

/Roger Johansson
Banchefen vid Örestads GK

Banchefen har ordet (september 2022)

Habo Golf AB – banutvecklingsarbeten genomförda år 2022 – rapport från banchefen

Inledning

Under året har arbeten fortsatt enligt tidigare fattat beslut av styrelsen för Habo Golf AB om greenrenoveringsarbeten för Gul slinga.  I början av året utfördes en del kompletterande banutvecklingsarbeten till följd av skador i dräneringssystem samt en del nyetablerade fairwaybunkrar mm. För korthålsbanan har ytterligare ett antal teeytor kunnat renoveras och har tagits i spel efterhand som grästillväxt har etablerats.

De under år 2021 genomförda greenrenoveringsarbeten för Blå slinga resulterade i att golfspel kunde igångsättas på nya greener från 30 maj i år. Klubbens 18-hålsbana utgörs tills vidare av Röd-Blå slinga med renoverade greener.

Utförda arbeten 2022

 1. Gul slinga

Greenrenoveringsarbeten igångsattes den 30 maj 2022 av egen personal tillsammans med inhyrd entreprenör att utföras enligt den arbetsmetodik som nu kan anses vara fungerande och beprövad utifrån de förutsättningar som råder med markförhållanden etc.

 • Greenrenoveringsarbeten för hål Gul 1 till och med 9.
  • Borttagande av befintlig greenyta, ca 8 cm.
  • Uppluckring av greenbädd ca 20 cm.
  • Borttagande av befintlig bevattning för greener.
  • Förläggning av ny bevattning med spridare för greener med tillhörande montage och inkoppling till styrsystem.
  • Utläggning av ny såbädd för greenytorna.
  • Packning av såbädd.
  • Grässådd utförs löpande allteftersom greenytor iordningställs.
  • Greenområdena har utvecklats och konfiguerats tydligare för mer intressanta spelområden.
  • Utveckling av grästillväxt har varit god/tillfredsställande inför ett senare beslut om öppning av slingan med ordinarie greener.
 • Kompletterande banutvecklingsarbeten har genomförts enligt tilläggsbeslut.
  • Gul 1
   • Kompletterande arbeten kring greenbunkrar med avrinningsområden och grässådd.
   • Etablering av fairwaybunkrar för inramning av hålets struktur.
  • Gul 2
   • Greenbunkern har byggts om till runt utförande och grässådd omkring mm.
  • Gul 3
   • Inga arbeten utöver greenrenovering.
  • Gul 4
   • Greenbunker vänster sida har byggts om till rund utformning.
  • Gul 5
   • Ombyggnation av höger greenbunker till 3 mindre med rund utformning och avrinningsytor. Greenområden har grässåtts.
   • Skador på fairway efter åtgärder av skadad dräneringsledning under vintern har iordningställts och grässåtts.
   • Etablering av fairwaybunkrar för inramning av hålets struktur.
  • Gul 6
   • Skador på fairway efter åtgärder av skadad dräneringsledning under vintern har iordningställts och grässåtts.
   • Etablering av fairwaybunkrar för inramning av hålets struktur.
  • Gul 7
   • Inga arbeten utöver greenrenovering.
  • Gul 8
   • Kompletterande arbeten kring greenbunkrar med avrinningsområden och grässådd.
   • Etablering av fairwaybunkrar för inramning av hålets struktur.
  • Gul 9
   • Greenbunkrar har renoverats och minskats i storlek.
   • Kompletterande arbeten kring greenbunkrar med avrinningsområden och grässådd.
  • Under våren 2022 har ytterligare ett 20-tal träd planterats på banan mellan hål Gul 1 och 8 samt vid hål Gul 5 och 6 och Gul 5 och Blå 5.
   • Stödbevattning har skett löpande för att träden skall kunna etablera sig.
 1. Blå slinga

Under våren har ett antal olika banarbeten genomförts med etablering av fairwaybunkrar och i ett fall med igenläggning av en.

 • Blå 5
  • Vänster fairwaybunker har lagts igen och ytor är grässådda.
 • Blå 7
  • Etablerade fairwaybunkers till höger, 3 st, har kompletterats med dräneringsledningar mm
 1. Med anledning av att arbeten vid Gul slinga har förlöpt mycket bra liksom vid tidigare banreparationsarbeten under våren medger det att arbetsmaskiner etc också kunnat användas för vissa mindre renoveringsarbeten av teeytor på korthålsbanan. Det avser korthål 1, 2, 13 och 16.
 1. Övrigt
 • I de olika dammarna och vissa vattendrag inom golfbanan har vasshuggning genomförts vecka 28.

Sammanfattning och slutsatser

De fortsatta erfarenheterna av greenrenonveringsarbetena vi har genomfört visar att vi har fått och får ett mycket gott resultat i förhållande till planerade åtgärder. De arbeten som nu har kunnat genomföras den varma årstiden har haft mindre påverkan på golfbanan än då vinterarbeten aktiveras. Etablering av grässådd förbättras också under den varma årstiden.

De nya bevattningssystemen för greenområdena ger ett bättre resultat med väl etablerad grästillväxt och med mindre vattenförbrukning. Samma förhållande kan nu noteras för de fairwayområden där nya vattenspridare är installerade.

Sist men inte minst viktigt, nu är det golfklubbens medlemmar som vi vill ska medverka till att greenytorna ges förutsättningar till fortsatt god etablering genom att ALLTID LAGA NEDSLAGSMÄRKEN. Lagas nedslagsmärken på rätt sätt av alla får vi behålla en fin greenyta.

Fortsatt spela väl!

/Roger Johansson
Banchefen Örestads GK

Banchefen har ordet (augusti 2021)                                                            

Habo Golf AB – banutvecklingsarbeten genomförda år 2021 – rapport från banchefen

Inledning

Styrelsen för Habo Golf AB har i september 2020 fattat beslut om greenrenoveringsarbeten för Röd slinga samt i februari 2021 beslutat om genomförande av kompletterande banutvecklingsarbeten till följd av det vinterväder som förelåg i Skåne. Arbetena utfördes i februari och mars månad 2021.

Styrelsen har i juni 2021 fattat beslut om att fortsatta greenrenoveringsarbeten för Blå slinga kan påbörjas i augusti månad under förutsättning av att Röd slinga har tagits in i ordinarie spel innan dess.

Utförda arbeten 2021

 1. Röd slinga

Under februari och mars månad år 2021 har aktiviteter enligt nedan slutförts alternativt genomförts. Planering var att starta arbeten vecka 5 men pga frost och snö igångsattes arbeten vecka 7.

 • Greenrenoveringsarbeten för hål Röd 1 till och med 9.
  • Borttagande av befintlig greenyta, ca 8 cm.
  • Uppluckring av greenbädd ca 30 cm.
  • Borttagande av befintlig bevattning för greener.
  • Förläggning av ny bevattning med spridare för greener med tillhörande montage och inkoppling till styrsystem.
  • Utläggning av ny såbädd för greenytorna.
  • Packning av såbädd.
  • Grässådd kunde genomföras först i maj pga kylig väderlek under våren.
  • Greenområdena har utvecklats och konfiguerats tydligare för mer intressanta spelområden.
  • Greenerna togs i spel under första veckan av augusti 2021.
 • Kompletterande banutvecklingsarbeten har genomförts enligt tilläggsbeslut.
  • Röd 2
   • Greenbunkers har byggts om till 2 st runda på vänster sida och en rund till höger.
   • Utjämning av överskottsmassor framför Gul tee.
  • Röd 3
   • Svackor på fairways har jämnats till.
   • Greenbunker har byggts om.
   • Mindre kulle efter green har lagts till.
  • Röd 6
   • Greenbunker vänster sida har byggts om till mindre rund utformning.
  • Röd 8
   • Svackor på fairway, ca 125 m från green, har jämnats till.
  • Röd 9
   • Korsande dike framför röd tee har kulverterats av arbetsmiljöskäl.
   • Fairwaybunkers vänster sida innan greenområdet har byggts om till en mindre rund form vid respektive plats.
   • Greenbunker höger sida har byggts om till en mindre rund utformning.
  • Korthål 14
   • Korsande dike mellan tee och green har kulverterats av arbetsmiljöskäl.
  • Blå 6
   • Nyanläggning av teeytor till vänster om befintlig tee för att öka säkerhet från inspel till green Blå 5.
  • Markområde med jordmassor mellan korthål 2 höger sida i riktning mot dike utmed hål Röd 9.
   • Jordmassor har använts vid olika fyllnadsarbeten för bunkers mm.
   • Pilträd innan damm Röd 9 har stammats upp.
   • Siktlinje från tee Röd 9 över fairway har förbättrats.
   • Markområdet sås med ruffgräs.
  • Under januari-februari 2021 har ett 30-tal planteringsgropar förberetts inför kommande trädplantering mellan hål Gul 5 och Blå 5 samt Gul 5 och Gul 6.
  • Planteringsarbeten inkl stödpinnar för träd har genomförts under w 11.
   • Trädsorter är olika slags körsbärsträd, lönn, björk, rönn.
   • Stödbevattning har skett löpande för att träden skall kunna etablera sig.
 1. Blå slinga

Under augusti månad, vecka 32, har greenrenoveringsarbeten och vissa kompletterande arbeten kring dessa igångsatts för Blå slinga. Förberedande arbeten med att etablera provisoriska greener påbörjades i juli för att möjliggöra golfspel under tiden som gräs på de renoverade greenerna växer till sig inför möjlig driftstart senvåren 2022.

 • Greenrenoveringsarbeten för hål Blå 1 till och med 9.
  • Arbetena har samma upplägg som tidigare genomförda omfattningar för Röd slinga, se ovan.
   • Grässådd har skett löpande green för green efter det att renoverade greenytor kompakterats och dressats.
  • Arbetena har kunnat genomföras både kvalitets- och tidsmässigt bättre jämfört med arbeten under vintertid.
  • Arbeten med reparation av ex transportskador etc har kunnat minimeras
 • Kompletterande banutvecklingsarbeten har genomförts enligt tilläggsbeslut i augusti.
  • Blå 2
   • Minskad greenbunker och utökade avrinningsytor vid greenen.
  • Blå 4
   • Etablera mindre greenbunker till vänster för att reducera problem med att inspel studsar ut från banan.
   • Etablera ny teeyta för röd tee.

 

  • Blå 7
   • Etablera fairwaybunkrar på höjd mellan hål Blå 7 och Gul 6 för inramning av hålet.
  • Blå 9
   • Bygga om greenbunkers på båda sidor och tillhörande avrinningsområden.
 • Med anledning av att arbeten vid Blå slinga har förlöpt mycket bra medger det att arbetsmaskiner etc också kan användas för vissa mindre renoveringsarbeten för ex teeytor på korthålsbanan och utbyte av bevattning Blå slinga på vissa teeytor och fairways inom den ursprungligt planerade arbetsperioden.

Sammanfattning och slutsatser

De erfarenheter vi hittills har kunnat samla på oss och notera gällande beslutet om att bygga om greenytor för de tre niohålsslingorna är att vi har fått och får ett mycket gott resultat i förhållande till planerade åtgärder. De arbeten som nu har kunnat genomföras i augusti har haft mindre påverkan på golfbanan än då vinterarbeten aktiveras.

De nya bevattningssystemen för greenområdena ger ett bättre resultat med mindre vattenförbrukning.

Sist men inte minst viktigt, nu är det golfklubbens medlemmar som måste medverka till att greenytorna ges förutsättningar till fortsatt god etablering genom att ALLTID LAGA NEDSLAGSMÄRKEN. Skador i gräsytan ger en grogrund för etablering av antingen ogräs eller mossa.

Spela väl!

/Roger Johansson
Banchef Örestads GK

 

Banchefen har ordet (2020)

Hållbara Greener för framtiden

I Örestads banutvecklingsfas omfattar att höja kvalitén på spelytorna. Utvecklingsfasen görs i den takt efter ekonomiska möjligheter.

Vi har tagit beslut att prioritera greenkvalitén, för att det är den mest avgörande delen i golfspelet och oftast bedöms om banan är bra eller dålig.

I höstas presenterade jag min syn för styrelsen på Örestads greenkvalité samt en åtgärdsplan i stora drag. Den handlar om att uppnå ”hållbara greener för framtiden”. Detta innebär, att få bättre och jämnare kvalité på greenerna under hela spelsäsongen, så att vi slipper greener som tappar i spelkvalité mitt under säsongen. Dessutom ligger miljöaspekter med i bilden för att bli mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel, näringsmedel mm.

Åtgärder korthålsbanan
Åtgärdsplanen går helt enkelt ut på att få ner andelen på ohållbara gräsarten, ettårigt vitgröe, och att få in hållbara gräsarter som ven- och svingelgräs. Vi går in och gör olika skötselåtgärder, såsom fler hålluftningar, hjälpsådder med hållbara gräsarter och fler sanddressningar än normalt. Detta innebär en del störningar, d v s vi stänger slingan vid utförandet, oftast heldag. Greenytan blir däremot återställd efter arbetet så att den blir spelbar igen.  Under säsongen kommer vi att göra fyra hjälpsåddsmoment, april, juni, augusti och september/oktober. Däremellan utför vi luftningar och sanddressningar och övriga skötselåtgärder som i normala fall.

Åtgärder 27-hålsbanan
27-hålsbanans greener kommer vi att renovera för hållbara greener för framtiden, klicka här för att läsa mer.

Tidsplanen för de olika projekteten/renoveringar uppskattar jag till 2 till 5 år.