Banchefen har ordet

Banchefen har ordet (augusti 2021)                                                            

Habo Golf AB – banutvecklingsarbeten genomförda år 2021 – rapport från banchefen

Inledning

Styrelsen för Habo Golf AB har i september 2020 fattat beslut om greenrenoveringsarbeten för Röd slinga samt i februari 2021 beslutat om genomförande av kompletterande banutvecklingsarbeten till följd av det vinterväder som förelåg i Skåne. Arbetena utfördes i februari och mars månad 2021.

Styrelsen har i juni 2021 fattat beslut om att fortsatta greenrenoveringsarbeten för Blå slinga kan påbörjas i augusti månad under förutsättning av att Röd slinga har tagits in i ordinarie spel innan dess.

Utförda arbeten 2021

 1. Röd slinga

Under februari och mars månad år 2021 har aktiviteter enligt nedan slutförts alternativt genomförts. Planering var att starta arbeten vecka 5 men pga frost och snö igångsattes arbeten vecka 7.

 • Greenrenoveringsarbeten för hål Röd 1 till och med 9.
  • Borttagande av befintlig greenyta, ca 8 cm.
  • Uppluckring av greenbädd ca 30 cm.
  • Borttagande av befintlig bevattning för greener.
  • Förläggning av ny bevattning med spridare för greener med tillhörande montage och inkoppling till styrsystem.
  • Utläggning av ny såbädd för greenytorna.
  • Packning av såbädd.
  • Grässådd kunde genomföras först i maj pga kylig väderlek under våren.
  • Greenområdena har utvecklats och konfiguerats tydligare för mer intressanta spelområden.
  • Greenerna togs i spel under första veckan av augusti 2021.
 • Kompletterande banutvecklingsarbeten har genomförts enligt tilläggsbeslut.
  • Röd 2
   • Greenbunkers har byggts om till 2 st runda på vänster sida och en rund till höger.
   • Utjämning av överskottsmassor framför Gul tee.
  • Röd 3
   • Svackor på fairways har jämnats till.
   • Greenbunker har byggts om.
   • Mindre kulle efter green har lagts till.
  • Röd 6
   • Greenbunker vänster sida har byggts om till mindre rund utformning.
  • Röd 8
   • Svackor på fairway, ca 125 m från green, har jämnats till.
  • Röd 9
   • Korsande dike framför röd tee har kulverterats av arbetsmiljöskäl.
   • Fairwaybunkers vänster sida innan greenområdet har byggts om till en mindre rund form vid respektive plats.
   • Greenbunker höger sida har byggts om till en mindre rund utformning.
  • Korthål 14
   • Korsande dike mellan tee och green har kulverterats av arbetsmiljöskäl.
  • Blå 6
   • Nyanläggning av teeytor till vänster om befintlig tee för att öka säkerhet från inspel till green Blå 5.
  • Markområde med jordmassor mellan korthål 2 höger sida i riktning mot dike utmed hål Röd 9.
   • Jordmassor har använts vid olika fyllnadsarbeten för bunkers mm.
   • Pilträd innan damm Röd 9 har stammats upp.
   • Siktlinje från tee Röd 9 över fairway har förbättrats.
   • Markområdet sås med ruffgräs.
  • Under januari-februari 2021 har ett 30-tal planteringsgropar förberetts inför kommande trädplantering mellan hål Gul 5 och Blå 5 samt Gul 5 och Gul 6.
  • Planteringsarbeten inkl stödpinnar för träd har genomförts under w 11.
   • Trädsorter är olika slags körsbärsträd, lönn, björk, rönn.
   • Stödbevattning har skett löpande för att träden skall kunna etablera sig.
 1. Blå slinga

Under augusti månad, vecka 32, har greenrenoveringsarbeten och vissa kompletterande arbeten kring dessa igångsatts för Blå slinga. Förberedande arbeten med att etablera provisoriska greener påbörjades i juli för att möjliggöra golfspel under tiden som gräs på de renoverade greenerna växer till sig inför möjlig driftstart senvåren 2022.

 • Greenrenoveringsarbeten för hål Blå 1 till och med 9.
  • Arbetena har samma upplägg som tidigare genomförda omfattningar för Röd slinga, se ovan.
   • Grässådd har skett löpande green för green efter det att renoverade greenytor kompakterats och dressats.
  • Arbetena har kunnat genomföras både kvalitets- och tidsmässigt bättre jämfört med arbeten under vintertid.
  • Arbeten med reparation av ex transportskador etc har kunnat minimeras
 • Kompletterande banutvecklingsarbeten har genomförts enligt tilläggsbeslut i augusti.
  • Blå 2
   • Minskad greenbunker och utökade avrinningsytor vid greenen.
  • Blå 4
   • Etablera mindre greenbunker till vänster för att reducera problem med att inspel studsar ut från banan.
   • Etablera ny teeyta för röd tee.

 

  • Blå 7
   • Etablera fairwaybunkrar på höjd mellan hål Blå 7 och Gul 6 för inramning av hålet.
  • Blå 9
   • Bygga om greenbunkers på båda sidor och tillhörande avrinningsområden.
 • Med anledning av att arbeten vid Blå slinga har förlöpt mycket bra medger det att arbetsmaskiner etc också kan användas för vissa mindre renoveringsarbeten för ex teeytor på korthålsbanan och utbyte av bevattning Blå slinga på vissa teeytor och fairways inom den ursprungligt planerade arbetsperioden.

Sammanfattning och slutsatser

De erfarenheter vi hittills har kunnat samla på oss och notera gällande beslutet om att bygga om greenytor för de tre niohålsslingorna är att vi har fått och får ett mycket gott resultat i förhållande till planerade åtgärder. De arbeten som nu har kunnat genomföras i augusti har haft mindre påverkan på golfbanan än då vinterarbeten aktiveras.

De nya bevattningssystemen för greenområdena ger ett bättre resultat med mindre vattenförbrukning.

Sist men inte minst viktigt, nu är det golfklubbens medlemmar som måste medverka till att greenytorna ges förutsättningar till fortsatt god etablering genom att ALLTID LAGA NEDSLAGSMÄRKEN. Skador i gräsytan ger en grogrund för etablering av antingen ogräs eller mossa.

Spela väl!

/Roger Johansson
Banchef Örestads GK

 

banchefen har ordet (2020)

Hållbara Greener för framtiden

I Örestads banutvecklingsfas omfattar att höja kvalitén på spelytorna. Utvecklingsfasen görs i den takt efter ekonomiska möjligheter.

Vi har tagit beslut att prioritera greenkvalitén, för att det är den mest avgörande delen i golfspelet och oftast bedöms om banan är bra eller dålig.

I höstas presenterade jag min syn för styrelsen på Örestads greenkvalité samt en åtgärdsplan i stora drag. Den handlar om att uppnå ”hållbara greener för framtiden”. Detta innebär, att få bättre och jämnare kvalité på greenerna under hela spelsäsongen, så att vi slipper greener som tappar i spelkvalité mitt under säsongen. Dessutom ligger miljöaspekter med i bilden för att bli mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel, näringsmedel mm.

Åtgärder korthålsbanan
Åtgärdsplanen går helt enkelt ut på att få ner andelen på ohållbara gräsarten, ettårigt vitgröe, och att få in hållbara gräsarter som ven- och svingelgräs. Vi går in och gör olika skötselåtgärder, såsom fler hålluftningar, hjälpsådder med hållbara gräsarter och fler sanddressningar än normalt. Detta innebär en del störningar, d v s vi stänger slingan vid utförandet, oftast heldag. Greenytan blir däremot återställd efter arbetet så att den blir spelbar igen.  Under säsongen kommer vi att göra fyra hjälpsåddsmoment, april, juni, augusti och september/oktober. Däremellan utför vi luftningar och sanddressningar och övriga skötselåtgärder som i normala fall.

Åtgärder 27-hålsbanan
27-hålsbanans greener kommer vi att renovera för hållbara greener för framtiden, klicka här för att läsa mer.

Tidsplanen för de olika projekteten/renoveringar uppskattar jag till 2 till 5 år.