Värdegrund för Örestads Golfklubb

Örestads Golfklubb är till för sina medlemmar och gäster. Vi behandlar varandra och våra gäster med respekt. För oss är lika behandling av alla en självklarhet oavsett etnicitet, ålder och kön.

 

Den dagliga operativa verksamheten leds av klubbchefen. För den långsiktiga utvecklingen arbetar styrelsen - på medlemmarnas uppdrag - med att säkra en stabil ekonomisk bas för verksamheten, vilket innebär en stram och förutsäg­bar ekonomisk hus­hållning med fokus på de områden som utgör vår värdegrund.

 

*Banan är vår viktigaste resurs*

Viktigaste punkten på styrelsens agenda är banan, dess underhåll och utveckling. Våra medlemmars synpunkter och önskemål tas tillvara och övervägs noga i utvecklingsarbetet. Tillgänglighet är ett nyckel­begrepp för en bekväm bana, öppen året runt med hänsyn tagen till årstids- och väder variationer.

 

*Våra medlemmar är vår bas*

Örestads GK är en medlemsägd klubb som erbjuder golfspel på alla nivåer. Medlemmarna utövar sitt inflytande i höstmötet som är klubbens högsta styrande organ. Klubbens medlemmar äger rätt att när som helst komma med förslag och att ställa frågor/lämna förslag till såväl klubbchef som styrelse. Våra medlemmar engagerar sig också i våra olika kommittéer som gör viktiga ideella insatser för helheten.

 

*Varje gäst är en uppskattad kund*

 Våra gäster tas emot väl, får så bra stöd och service av såväl klubbens anställda som dess med­lemmar/ägare att det är naturligt att återvända till – och tala väl om - vår bana.

 

*Våra golftränare liksom vår restaurang är attraktioner som möter stor uppskattning för sin professionalism*

Som en naturlig del i sin verksamhet svarar våra ovan nämnda funktioner för att skapa nöjda kunder genom tillgänglighet, kvalitet och ’value for money’. Våra tränare har som fokus att utbilda mot målet att skapa bättre golfspelare – nybörjare såväl som juniorer, erfarna spelare och elitspelare.

 

*Vårt kansli är det viktiga navet i vår verksamhet*

Kansliet hanterar den dagliga verksamheten i vårt klubbhus, är en tillgänglig och uppskattad service­funktion för medlemmar/ägare, våra gäster samt är länken till våra sponsorer, kommunen och andra intressenter.

 

*Vår ungdomsverksamhet är en viktig del i det sociala umgänget på klubben och i vår marknadsföring*

För att utvecklas som klubb och attrahera nya golfare satsar vi på ungdomsverksamheten och strävar efter att synliggöra golf för barn och ungdomar såväl i Lomma kommun som omkringliggande orter.

 

Att tävla är för många medlemmar/ungdomar en viktig del i helheten. Vår tävlingskommitté liksom våra junior-, herr-, dam- och oldboyskommittéer är drivande för all tävlings­verksamhet såväl internt i klubben som regionalt och riksplan. Ett nära samarbete mellan kommittéerna vid våra arrangemang är en viktig nyckel till framgång.