Golfens handicapsystem

Nedanstående skrivning kommer att ersättas av WHS, World Handicap System den 1/3 2020. Hemsidan kommer då att uppdateras med det nya regelverket.

Golfen har nya handicapregler från 2012, vilka har reviderats från 2016.

Dessa finns beskrivna i ett dokument på 62 A4-sidor som kan laddas hem på adressen http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf

De viktigaste punkterna är följande:

Från och med 2012 är kravet att alla handicapgrundande sällskapsronder för spelare i handicapgrupp 2-5 måste föranmälas i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee för att resultatet ska kunna vara handicappåverkande, vid både sänkning och höjning. Registrera resultatet och din markör i Min Golf. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas. 

Alla spelare får en EGA handicap. Vid varje årsskifte kommer denna att revideras av klubbens handicapkommitté. För att denna revision skall vara tillförlitlig krävs att spelaren har minst 4 handicapronder registrerade i GIT varje kalenderår. Revisionen kan innebära förändring både upp och ner i förhållande till den handicap spelaren avslutade året på. Har spelaren inte registrerat minst 8 ronder under de senaste 2 åren görs ingen förändring av handicap.

Om en spelare har registrerat minst 4 handicapronder under föregående eller innevarande år, tilldelas spelaren en Tävlingshandicap. För handicapgrupp 1 gäller att spelare som inte hade minst fyra registrerade handicapronder föregående år har rätt att komplettera sina tävlingsronder innevarande år upp till totalt fyra stycken handicapgrundande sällskapsronder för att erhålla Tävlingshandicap för innevarande år.

Från och med 2013 kan det krävas att spelaren har en sådan handicap för att vara berättigad att ta emot pris i en tävling. Spelaren är alltid startberättigad (för att få en registrerad handicaprond) men inte berättigad att vinna ett (netto)pris.

Buffertzonen i en tävling kan, beroende på resultaten, justeras både upp och ner. Detta kan t.ex. betyda att ett resultat på 35 poäng ger handicapsänkning i en tävling medan 37 poäng i en annan inte ger handicapsänkning.


Handicap-registering 

Handicapsystemet bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga score på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt.

tävlingar sköts detta automatiskt via golfens IT-system oavsett om det handlar om höjning eller sänkning.

handicapgrundande sällskapsronder skall alla förändringar registreras i GIT. Det är ett ansvar som gemensamt vilar på spelaren och dennes markör.

Om spelaren före ronden anmäler till sin markör att han/hon vill spela en handicapgrundande rond skall även höjningar registreras. Detta hanteras väldigt olika av våra spelare. Vissa registrerar alla sina ronder och har därför en så rättvisande handicap som möjligt. Andra registrerar aldrig några höjningar och riskerar att ha en missvisande handicap.