Svar på frågor från regelgenomgångarna den 12/2

·         Byte av boll på green

Man får inte byta boll på green utom när en regel säger så. Läs regel 6.3a och 6.3b när en annan boll får bytas in. Se även regel 14.2.a där fyra undantag är beskrivna.

·         Provisorisk boll.

Spelaren slår ut och börjar gå på spelfältet, ångrar sig och går tillbaka för att slå en provisorisk boll. Det är tillåtet. Tänk dock på att säga att jag slår en ”provisorisk” boll.
Regel 18

·         Boll i vila på naturföremål i bunker

Naturföremålet får inte tas bort. Regel 15.1a
Lösa naturföremål får nu tas bort även när bollen är i bunkern men bollen får inte rubbas.

 

·         Flyttbara tillverkade föremål – Regel 15.2

När skall man droppa respektive återplacera bollen?

Om bollen rubbas när man tar bort föremålet skall den återplaceras.
Om bollen är i eller på ett flyttbart tillverkat föremål får bollen lyftas (markera bollens läge om möjligt) och föremålet tas bort. Bollen skall droppas utan plikt.

·         Pluggad boll- Regel 16.3b

Lättnad får tas i ruffen förutsatt att bollen är pluggad. Detta kan begränsas till att endast gälla fairway genom en lokal regel eller tävlingsbestämmelse. 
Se Committee Procedures, Section 8, Model local Rule F-2 (Tävlingsledning får anta en lokal regel som tillåter lättnad endast för en boll som pluggats i ett område som klippts ned till fairwayhöjd eller lägre).

·         Skada hålkant.

Regel 13.1c Du får laga skador på green utan plikt genom att vidta rimliga åtgärder för att återställa green, så när som möjligt till sitt ursprungliga skick.

Ja, skador gjorda av spelare, utomstående eller banpersonal får lagas var som helst inklusive hålkanten. Men naturligt slitage på hålkanten får inte lagas.