Årlig handicaprevision

Innan säsongsstart genomförs den årliga handicaprevisionen. 

Den berör endast spelare som har minst åtta handicapgrundande scorer under de senaste 12 månaderna. I de fall där spelaren inte registrerat åtta ronder under det gångna året kan perioden utsträckas till 24 månader.

Har man exempelvis bara fyra ronder under det gångna året och två under året innan har man Tävlingshandicap men omfattas inte av revisionen. Man går inte bakåt ytterligare ett år.

Revisionen genomförs av klubben genom en rapportkörning i GIT. Där kommer medianvärdet av den berörda spelarens ronder att jämföras med förväntade värden för respektive handicapgrupp enligt EGA:s beräkningsdata.

Rapporten tar ut ett medianvärde från en spelares registrerade ronder, dvs. systemet radar upp ronderna i resultatordning och tar mittenvärdet. Har man nio ronder tittar systemet på den femte bästa ronden. Har du åtta ronder tar det snittet mellan den fjärde och femte bästa ronden.

Rapporten föreslår höjningar eller sänkningar av handicap för de spelare med ett medianvärde som kraftigt avviker från EGA:s jämförelsetal. Förändringen verkställs därefter av klubbens handicapkommitté och kan max innebära att två slag läggs till eller dras ifrån spelarens aktuella handicap. 

Om avvikelsen är 3,0 till 4,9 från det förväntade värdet, högre eller lägre, blir förslaget att höja eller sänka spelaren med ett slag. Är avvikelsen 5,0 eller mer föreslår den att handicap ska ändras med två slag. 

En spelare som bara matat in åtta sänkningsronder, och avstått att ange höjningar, har inte följt handicapsystemet och får förmodligen sin handicap sänkt i revisionen. 

Den som omfattats av revisionen, som ska genomföras innan säsongsstart, och har frågor om beslutsgrunden ska kontakta sin klubbs handicapkommitté för vidare diskussion. 

Handicapkommittén följer inte slaviskt de förslag som rapporten ger utan vi granskar alla spelare som finns med i rapporten, även de där rapporten inte föreslår någon ändring. När det gäller spelare i handicapgrupp 1 lämnar handicapkommittén underlaget vidare till Skånes Golfförbund som tar beslutet.

Fler frågor och svar kring handicapsystemet hittar du på följande web-adress:

http://www.golf.se/regler-och-handicap/fragor-och-svar-regler/#faq-vad-ar-ega-handicapregler

Det fullständiga regelverket kan du hitta på följande web-adress:

http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf